Kalendarium

18 grudnia 2018

Podpisanie przez Jacka Rutkowskiego – Prezesa Zarządu PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, Macieja Krochmalskiego – członka Zarządu PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze i Przemysława Gorgola – p. o. Dyrektora  Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie


17 grudnia 2018

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na świadczenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu pt.: „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”


5 listopada 2018

Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o Dofinansowanie realizacji projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” od Komisji Oceny Projektów CUPT, co oznacza przyznanie dofinansowania w pełnej wnioskowanej wysokości


29 października 2018

Opublikowanie przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych listy rankingowej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 dla działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny


31 sierpnia 2018

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na zakup ciągnika szynowo-kołowego


17 kwietnia 2018

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na prace projektowe związane z projektem wraz z pozwoleniami na budowę


26 stycznia 2018

Otrzymanie od Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnej akceptacji wniosku aplikacyjnego, co pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu


8 stycznia 2018

Złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla projektu pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”


4 września 2017

Podpisanie umowy z firmą doradczą w zakresie dokumentacji aplikacyjnej


10 kwietnia 2017

Otrzymanie decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia”


2016 - grudzień 2017

Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie decyzji środowiskowej, analiz finansowych, społecznych, ekonomicznych, dokumentacji postepowań, zakresu rzeczowego


2016

Rozpoczęcie prac nad wnioskiem aplikacyjnym w ramach działania 3.2  Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020