O projekcie

 
Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków, poprzez modernizację i rozbudowę Terminala Kontenerowego CL Małaszewicze wraz z jego doposażeniem.
 
Efekty:
Projekt przyczyni się do:
1. poprawy jakości i kompleksowości jego usług świadczonych na rzecz klientów CL Małaszewicze;
2. zaspokojenia rosnącego popytu na przeładunki wśród klientów Spółki;
3. przeniesienia części transportu drogowego na kolej, co spowoduje zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska;
4. zwiększenia bezpieczeństwa przewozów poprzez zmniejszenie transportu towarowego na drogach;
5. promocji transportu intermodalnego w Polsce;
6. poprawy pozycji konkurencyjnej kolejowego transportu towarowego oraz Grupy PKP CARGO S.A. na rynku przewozów intermodalnych;
 
Ponadto projekt ma umożliwić zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku obsługi przewozów intermodalnych, zlikwidować obecne bariery rozwojowe oraz umożliwić zaspokojenie wymagań rynku. Planowane działania zaspokoją zidentyfikowane przez Spółkę potrzeby w zakresie posiadanej infrastruktury, przyczyniając się do zwiększenia możliwości przeładunkowych Terminala intermodalnego oraz poprawy jakości i kompleksowości świadczonych usług, co zostanie potwierdzone wskaźnikiem produktu w postaci wspartego terminala przeładunkowego oraz rezultatu w postaci zwiększonej zdolności przeładunkowej terminala.
 
Okres realizacji projektu:
26.01.2018 r. – 31.12.2020 r.
 
Ogólna wartość projektu: 31 938 548,76 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 25 704 299,80 PLN
Wartość dofinansowania: 12 852 149,90 PLN
 
Opis projektu:

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę Terminalu Intermodalnego oraz zakup wyposażenia. Polega na przeprowadzeniu prac budowlano-montażowych wraz z zakupem wyposażenia. W zakresie prac budowlano-montażowych przewiduje się:

• Przebudowę placu składowego i przeładunkowego;
• Przedłużenie placu B wraz z odwodnieniem – uzyskanie dodatkowego placu;
• Budowę parkingu od strony zachodniej – parking dla samochodów ciężarowych, na które przeładowywane będą z wagonów kolejowych (bez ich rozformowania)  intermodalne jednostki ładunkowe;
• Wydłużenie i zabudowanie torów – 912N, 914S;
• Przeniesienie rozjazdu nr 923 w torze nr 901S;
• Przeniesienie wiaty magazynowo – celnej i stacji Trafo.

Ponadto w ramach zakupów planuje się nabyć:

• suwnicę kołową;
• urządzenie typu reachstacker;
• ciągnik szynowo-kołowy.