O projekcie

 
Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych grupa C Transport intermodalny oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
 
Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków, poprzez modernizację i rozbudowę Terminala Kontenerowego PKP CARGO TERMINALE w Małaszewiczach wraz z jego doposażeniem

Efekty:
Projekt przyczyni się do:
 1. poprawy parametrów Terminala poprzez:
  • rozbudowę i modernizację placów składowych, a tym samym zwiększenie możliwości składowych placów o 1 650 TEU oraz wzrost przepustowości w stosunku do obecnej o około 69 000 TEU/rok.
  • modernizację placów terminala, co umożliwi zwiększenie pojemności składowej oraz funkcjonalności pasów transportowych dla urządzeń przeładunkowych
  • wydłużenie torów i placów przeładunkowo-składowych – umożliwienie przeładunku składów całopociągowych na wszystkich frontach ładunkowych. Obecnie front „A” Terminala ma możliwość przeładunku składów całopociągowych, natomiast front „B” ma długość 350 mb i tor oporowy, co wymusza dodatkową pracę manewrową. Projekt zwiększy możliwości przeładunkowe Terminala poprzez skrócenie czasów przeładunków zarówno mobilnymi urządzeniami przeładunkowymi, jak i suwnicami
  • zmniejszenie skutków sytuacji awaryjnych. Na froncie „B” Terminala pracuje obecnie jedna suwnica, co w przypadku awarii lub prac serwisowych powoduje utrudniony dostęp do szeregu kontenerów na placu, co w konsekwencji prowadzi do znacznego zmniejszenia możliwości przeładunkowych Terminala. W ramach Projektu zakupiono drugą suwnicę RTG na ten front
  • budowę parkingu – poprawę jakości oraz sprawności obsługi samochodowej Terminala
 2. poprawy jakości i kompleksowości jego usług świadczonych na rzecz klientów PKP CARGO TERMINALE
 3. zwiększenia ilości ładunków obsługiwanych przez Terminal, co przełoży się na rozwój przewozów intermodalnych, wpływając pozytywnie na miejscowy rynek pracy
 4. zwiększenia roli Terminala jako znaczącego węzła transportowego, co zwiększy lokalną atrakcyjność inwestycyjną
 5. zaspokojenia rosnącego popytu na przeładunki wśród klientów Spółki
 6. przeniesienia części transportu drogowego na kolej, co spowoduje zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska
 7. zwiększenia bezpieczeństwa przewozów poprzez zmniejszenie transportu towarowego na drogach
 8. promocji transportu intermodalnego w Polsce
 9. poprawy pozycji konkurencyjnej kolejowego transportu towarowego oraz Grupy PKP CARGO S.A. na rynku przewozów intermodalnych
 10. zwiększenia konkurencyjności Spółki na rynku obsługi przewozów intermodalnych, co pozwoli zlikwidować obecne bariery rozwojowe oraz umożliwić zaspokojenie wymagań rynku.
Okres realizacji projektu:
26.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
 
Ogólna wartość projektu: 37 694 580,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 25 655 925,74 PLN
Wartość dofinansowania: 12 827 962,87 PLN
 
Opis projektu:

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę Terminalu Intermodalnego oraz zakup wyposażenia. Zakres projektu obejmuje:

 1. Roboty budowalno-montażowe:
  • Przebudowa placu składowego i przeładunkowego „B”;
  • Przebudowa placu składowego i przeładunkowego „B”;
  • Przedłużenie placu B wraz z odwodnieniem;
  • Budowa parkingu od strony zachodniej – parking dla samochodów ciężarowych, na które przeładowywane będą z wagonów kolejowych (bez ich rozformowania) intermodalne jednostki ładunkowe;
  • Wydłużenie i zabudowanie torów – 912N, 914S;
  • Przeniesienie rozjazdu nr 923 w torze nr 901S;
  • Przeniesienie hali celno-garażowej i stacji Trafo (STW-19).
 2. Zakup wyposażenia:
  • Suwnica RTG
  • Urządzenie typu reachstacker
  • Ciągnik szynowo-drogowy